Technique of the Week – Solo Drills for Jiu Jitsu

Coach Brad Bentley demonstrates some solo drills for Jiu Jitsu.